1
2
4

O nama

Naš pristup je individualan i proaktivan, isprepleten profesionalnošću i predanosti radu.

Kontakt

Postavite nam pitanje.

Formiranje cijene usluga

Našu bismo suradnju voljeli započeti razgovorom u kojem ćemo upoznati tijek i način Vašeg poslovanja, potrebe i očekivanja.

Strojarstvo

Izrada, priprema, nadzor, edukacija i sigurnost kod zavarivačkih radova.

Računovodstvene usluge

 • za pravne i fizičke osobe, sukladno važećim zakonskim propisima

 • formiranje i vođenje poslovnih knjiga – dnevnik knjiženja, glavna knjiga, pomoćne knjige (knjiga ulaznih i izlaznih računa, blagajničko poslovanje, analitičke evidencije…)

 • formiranje i vođenje potrebnih evidencija – analitičke evidencije imovine (nematerijalna i materijalna dugotrajna imovina), analitičke evidencije kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo

 • obračun amortizacije

 • obračun plaća radnika i ugovora o djelu – uključujući izradu svih zakonski propisanih obrazaca

 • obračun i prijava poreza na dodanu vrijednost

 • izrada ostalih poreznih evidencija

 • prijava poreza na dobit uključujući obračune doprinosa, članarina, rente

 • izrada svih potrebnih financijskih izvještaja i završnog računa – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, bilješke uz financijske izvještaje, godišnje izvješće

 • sastavljanje periodičnih izvješća

 • izrada kontnog plana i računovodstvenih politika

 • vođenje knjige udjela

 • praćenje zakonskih propisa

 • vršenje plaćanja

 • kontakti i pregovori s bankama

 • vođenje poslovnih knjiga obrtnika

 • e-Fina, e-Porezna

 • dodatne usluge: fakturiranje, izrada otpremnica, zapisnika o promjeni cijena, vođenje knjige popisa, izrada kalkulacija, obračun putnih naloga i loko vožnje, pisanje ugovora, odluka uprave, skupštine…
 • Kadrovski poslovi

 • prijave/odjave radnika

 • e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Porezna, e-Regos

 • vođenje matične evidencije radnika

 • evidencije o radnom vremenu

 • izrada zakonski propisanih obrazaca

 • izrada ugovora i odluka iz područja radnog zakonodavstva

 • izrada potvrda radnicima

 • izrada pravilnika o radu, njegovih izmjena i dopuna

 • izrada akta o sistematizaciji radnih mjesta

 • izrada sustava plaća i nagrađivanja

 • podrška u upravljanju ljudskim resursima, testiranja i odabir novih radnika, upravljanje procesima razvoja i edukacije radnika (suradnja s renomiranom tvrtkom s višegodišnjim iskustvom u poslovnim edukacijama)

 • suradnja s renomiranom odvjetničkom tvrtkom radi potreba pravnog savjetovanja.
 • Analize financijskih izvještaja

  Za dugoročno uspješno poslovanje, nužna je pravovremena informacija.

  Računovodstvo nije samo sebi svrhom. Njegov je zadatak, između ostalog, zadovoljiti potrebe za informacijama različitih korisnika te očekivanja različitih interesnih skupina.

  Računovodstvo je poslovni jezik, koji u konačnici mora biti razumljiv svakom korisniku, koji za njime posegne. Vrlo važnu ulogu pri tom ima analiza financijskih izvještaja, koja omogućava razumijevanje poslovanja i sagledavanje uspješnosti poslovnog subjekta, zapisano u izvještajima.

  Osim za razumijevanje, analize su nužne za razvoj i opstanak poslovnog subjekta u tržišnim uvjetima. Rezultat analize su informacije potrebne za upravljanje, tj. pravovremeno i ispravno odlučivanje. U cjelovitoj analizi se stremi prema cjelovitom obuhvatu svih relevantnih podataka i informacija (vrijednosnih i količinskih). Mada se analiza zasniva na povijesnim podacima, ona teži prikazivanju budućnosti, osobito naglašavanju onih dijelova poslovanja koji su usmjereni prema sigurnosti i uspješnosti poslovanja.

 • Komparativni i strukturni financijski izvještaji (horizontalna i vertikalna analiza)

 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja:
  • pokazatelji likvidnosti – sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze
  • pokazatelji zaduženosti – mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava
  • pokazatelji aktivnosti – prikazuju kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse (obrtaj imovine)
  • pokazatelji ekonomičnosti – prikazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda
  • pokazatelji profitabilnosti – mjere povrat uloženog kapitala
  • pokazatelji investiranja – mjere uspješnost ulaganja u obične dionice.

 • Praćenje promjena pomoću indeksa (verižnih i baznih)

 • Grafički prikazi

 • Posebne analize (analiza točke pokrića, predviđanje novčanog tijeka, itd.)

 • Preuzmite formule za izračunavanje

 • pdficon

  Poslovno savjetovanje

  PROMJENE SU NEPREKIDNE. UNESITE U SVOJE POSLOVANJE POZITIVNE, IZBJEGNITE I PRAVOVREMENO SVLADAJTE NEGATIVNE!

 • Povećanje poslovne učinkovitosti i izvrsnosti
  • upravljanje troškovima i procesima
  • izrada investicijskih projekata te vrednovanje i ocjena investicija
  • izrada poslovnih planova i planova razvoja
  • izrada strategija
  • izrada organizacije poslovnog subjekta
  • upravljanje promjenama
  • educiranje vodećih kadrova u upravljačkim vještinama (u suradnji s renomiranom tvrtkom s višegodišnjim iskustvom u poslovnim edukacijama)
  • edukacije, treninzi i radionice za zaposlenike (u suradnji s renomiranom tvrtkom s višegodišnjim iskustvom u poslovnim edukacijama)
 • Poslovno istraživanje i prikupljanje poslovnih informacija:
  • osnivanje poslovnih subjekata
  • usporedna analiza tvrtki
  • prikupljanje informacija o tržištu, tvrtkama ili propisima
  • povezivanje s potencijalnim poslovnim partnerima
 • Savjetovanje u vezi korištenja sredstava potpore:
  • EU fondovi, sredstva potpore RH
  • praćenje objavljenih natječaja
  • utvrđivanje mogućnosti korištenja potpora iz određenih fondova za pojedini subjekt
  • izrada i prijava projektne dokumentacije na natječaje u suradnji s renomiranim timom stručnjaka s višegodišnjim iskustvom i velikom uspješnošću
  • praćenje i vođenje projekta financiranog iz fondova

  Priprema dokumentacije i poslovna korespodencija

 • Priprema dokumentacije potrebne za prijave na različite natječaje

 • Priprema dokumentacije potrebne za kreditiranje

 • Priprema dokumentacije potrebne za provođenje ISO audita iz područja računovodstva i kadrovskih poslova

 • Izrada svih vrsta poslovnih dopisa i dokumentacije na hrvatskom, njemačkom, engleskom i talijanskom jeziku (upiti, ponude, narudžbe, obavijesti, itd.)
 • Naplata potraživanja

 • Pismeno opominjanje

 • Razgovori i dogovaranje s dužnicima

 • Provođenje postupaka prisilne naplate (ovršni postupci, utuženje) – u suradnji s renomiranom odvjetničkom tvrtkom

 • Praćenje postupaka predstečajne nagodbe, priprema potrebne dokumentacije za prijavu potraživanja
 • DD EKSPERT j.d.o.o. - Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija"