Politika privatnosti i kolačića

Politika privatnosti

 

Uvodne odredbe

Tvrtka DD Ekspert j.d.o.o. pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka u skladu s važećim propisima te stoga i naša Politika privatnosti utvrđuje odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve organizacijske dijelove DD EKSPERT j.d.o.o. (u daljnjem tekstu VODITELJ OBRADE) te na sve zaposlenike, uključujući honorarne djelatnike i privremene radnike jednako kao i na sve vanjske suradnike koji djeluju u ime voditelja obrade.

 

Izjava o politici privatnosti

Voditelj obrade posvećen je poslovanju u skladu sa svim zakonima, regulativama te najvišim standardima etičnog poslovanja.
Ova politika iznosi odredbe očekivanog ophođenja zaposlenika voditelja obrade i njegovih vanjskih suradnika koji se bave prikupljanjem, upotrebom, čuvanjem, prijenosom, objavljivanjem ili uništavanjem bilo kakvih osobnih podataka koji pripadaju zaposlenicima, poslovnim partnerima voditelja obrade i drugim fizičkim osobama. Svrha politike je standardizacija zaštite prava i sloboda ispitanika očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim aspektima poslovanja voditelja obrade koji uključuju osobne podatke. Ovom politikom utvrđuje se da DD EKSPERT j.d.o.o. neće neovlašteno otkrivati osobne podatke trećoj strani niti postupati na način koji ugrožava osobne podatke.

 

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade (DD Ekspert j.d.o.o.) usvaja sljedeća načela kojih će se držati pri prikupljanju, korištenju, zadržavanju, prijenosu i uništavanju osobnih podataka:

LEGITIMNOST, PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST
Osobni podaci obrađivat će se legitimno, pravedno i transparentno spram ispitanika. To znači da će voditelj obrade u svim relevantnim situacijama izvijestiti ispitanika o tome kako će obrađivati podatke (transparentnost), a obrada će se vršiti isključivo u skladu s time što je rečeno (pravednost) i u skladu sa svrhom koja je propisana u primjenjivom zakonu o zaštiti osobnih podataka (legitimnost).

OGRANIČENJE SVRHE
Osobni podaci prikupljat će se za jasno definirane i legitimne svrhe te se neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama. To znači da voditelj obrade mora jasno navesti za što će se koristiti prikupljeni podaci te ograničiti procese obrade osobnih podataka na isključivo one procese koji su potrebni da bi se ostvarile te svrhe.

MINIMIZACIJA PODATAKA
Prikupljeni osobni podaci bit će relevantni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe njihove obrade. To znači da voditelj obrade neće prikupljati, obrađivati ni pohranjivati više osobnih podataka no što je nužno potrebno.

TOČNOST PODATAKA
Prikupljeni osobni podaci bit će točni i ažurni, što znači da će voditelj obrade imati razvijene procedure za otkrivanje i rješavanje zastarjelih, netočnih i nepotrebnih osobnih podataka.

OPREZNA POHRANA PODATAKA
Osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika dulje no što je to potrebno za svrhu obrade. To znači da će voditelj obrade, gdje god je to moguće, čuvati osobne podatke na način koji ograničava ili sprečava identifikaciju ispitanika.

SIGURNOST PODATAKA
Osobni podaci će se obrađivati i pohranjivati na način koji osigurava odgovarajuću zaštitu od povreda poput neovlaštene i nezakonite obrade te slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka. Voditelj obrade će implementirati prikladne tehnološke i organizacijske mjere opisane u Politici sigurnosti osobnih podataka kako bi u svakom trenutku osigurao cjelovitost i povjerljivost osobnih podataka.

PRIVATNOST UGRAĐENA U DIZAJN SUSTAVA
Prilikom dizajniranja novih te pri pregledu i proširenju postojećih sustava i procesa voditelja obrade, vodit će se briga o primjeni svih ovih načela kako bi se maksimalno zaštitila privatnost ispitanika.

 

Prava ispitanika

Svi ispitanici čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane voditelja obrade, imaju sljedeća prava:
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Svaki ispitanik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida. Osim prava na uvid u vlastite podatke, ispitanik ima i pravo na informaciju o:

 • svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu
 • legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada
 • vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka
 • trećim stranama kojima se podaci prosljeđuju
 • roku čuvanja podataka
 • izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od ispitanika

Sve informacije ispitaniku trebaju biti dostavljene jasnim i jednostavnim jezikom, kako bi osigurali razumijevanje, te moraju biti jasno naznačene i vidljive kako ih ispitanik ne bi previdio. Postoji mogućnost da pružanje zatraženih informacija ispitaniku može otkriti informacije o drugoj osobi. U takvim je slučajevima potrebno te podatke anonimizirati ili posve uskratiti kako bi se zaštitila prava te osobe.

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA
Svaki ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

PRAVO NA ZABORAV
Ispitanici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE
Ispitanici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade, u slučajevima u kojima je to primjenjivo.

PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA
Ispitanici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ispitanici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

PRAVO NA PROCJENU
Ispitanici imaju pravo tražiti od nadzornog tijela procjenu kršenja odredbi Uredbe i internih politika voditelja obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR NA PROFILIRANJE
Ispitanici imaju pravo na prigovor na automatsko profiliranje i druge oblike automatiziranog donošenja odluka.
U slučaju da voditelj obrade odbije zahtjev ispitanika, u odgovoru će biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se ispitanici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

 

Pravna osnova

Pravne osnove za prikupljanje i obradu osobnih podataka ispitanika su sljedeće:

ZAKONSKA OBVEZA
Zakoni kojima se uređuje poslovanje obveznika propisuju skupove podataka koji su nužni za izvršenje zakonske obveze. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali će prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe. Ovo se posebno odnosi na podatke prikupljene temeljem sljedećih zakona i njima pripadajućih pravilnika među kojima izdvajamo:

 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o radu
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

IZVRŠENJE UGOVORNE OBVEZE
Osobne podatke potrebne za ispunjenje ugovorne obveze voditelj obrade će prikupljati bez privole ispitanika, u minimalnom obimu koji je nužan za izvršenje obveze.

LEGITIMNI INTERES
Voditelj obrade u daljnjem će tekstu objaviti popis svojih legitimnih interesa na temelju kojih prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu omogućavanja i/ili unapređenja svojih usluga ili proizvoda.

ZAŠTITA VITALNIH INTERESA ISPITANIKA
Voditelj obrade može prikupljati i obrađivati osobne podatke bez privole ispitanika ukoliko je to u svrhu zaštite njegovih vitalnih interesa.

JAVNI INTERES ILI IZVRŠENJE SLUŽBENE OVLASTI VODITELJA OBRADE
U slučaju kada djelatnost voditelja obrade obuhvaća djelovanje u ime javnog interesa ili se obrada podataka temelji na drugoj vrsti službene ovlasti, nije uvijek nužno obavijestiti ispitanika o prikupljanju osobnih podataka.

PRIVOLA
U svim ostalim slučajevima, voditelj obrade tražit će privolu od ispitanika za prikupljanje i obradu osobnih podataka u kojoj će svrha obrade biti jasno navedena. Ispitanik u svakom trenutku može povući privolu i time njegovi podaci moraju automatski biti uklonjeni i obrada prekinuta.
Voditelj obrade vodit će evidenciju aktivnih i povučenih privola u svrhu osiguravanja ispravnosti poslovanja.

 

Pojmovi i definicije

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) je uredba kojom Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija namjeravaju ojačati i objediniti procese zaštite osobnih podataka svih pojedinaca unutar Europske unije (EU). Uredba se također odnosi na iznošenje osobnih podataka van EU.

VODITELJ OBRADE
Subjekt koji utvrđuje svrhu, uvjete i način obrade osobnih podataka.

IZVRŠITELJ OBRADE
Subjekt koji provodi obradu podataka u ime voditelja obrade.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Državna agencija čiji je zadatak štititi podatke i privatnost, nadgledati procese primjene Uredbe, te aktivno provoditi Uredbu o zaštiti osobnih podataka unutar Europske unije.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Stručnjak za zaštitu podataka koji samostalno djeluje kako bi osigurao da poslovni entitet djeluje u skladu s politikama i procedurama koje su postavljene na temelju Uredbe.

ISPITANIK
Fizička osoba čije osobne podatke obrađuju voditelj ili izvršitelj obrade podataka.

OSOBNI PODATAK
Bilo koja informacija koja se dovodi u vezu s fizičkom osobom, tj. ispitanikom i koja se može koristiti za izravno ili neizravno identificiranje osobe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Bilo koja djelatnost koja se provodi nad osobnim podacima, automatska ili ne, koja uključuje prikupljanje, upotrebu, izradu zapisa i slično.

PROFILIRANJE
Svaka automatizirana obrada podataka u svrhu procjene, analize ili predviđanja ponašanja ispitanika.

PRAVO PRISTUPA ISPITANIKA
Poznato kao ‘pravo pristupa’, omogućuje ispitaniku pristup osobnim podacima koji ga se tiču i koji su u posjedu voditelja obrade.

 

Zakonska regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Web stranica dd-ekspert.hr

Voditelj obrade podataka je tvrtka DD Ekspert j.d.o.o., Ivana Cankara 4, 42202 Trnovec.
Primjena načela privatnosti na našoj web stranici znači da:

 • ne prikupljamo više informacija nego što je nužno potrebno
 • vaše osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • ne čuvamo osobne podatke ako to više nije potrebno
 • nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke
 • vaše osobne podatke ne šaljemo trećim stranama
 • ne koristimo automatiziranu obradu i donošenje odluka ili profiliranje
 • ne vršimo praćenje posjeta našoj web stranici na način kojim bismo znali tko je, kada i odakle pristupio stranici
 • vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju
 • vaše osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • provjeravamo da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni

Našu web stranicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, a nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naše e-mail adrese, prikupljamo samo ograničene količine informacija o vama koje su nam nužne kako bismo odgovorili na vaš zahtjev ili upit. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte, broj mobitela, eventualno tvrtka ili institucija iz koje dolazite) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev.
Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da priložite suglasnost roditelja ili skrbnika prije davanja osobnih podataka.

Jedina svrha i pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka zaprimljenih putem web stranice je odgovor na vaš zahtjev prije ulaska u bilo kakav poslovni odnos ili mogućeg zapošljavanje ili izvršenje ugovornog odnosa između vas i tvrtke DD EKSPERT j.d.o.o. ako je poslovni odnos već uspostavljen.

Na vaš upit putem našeg kontakt obrasca ili izravno na našu e-mail adresu, odgovaramo na vaš zahtjev. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje kao i za vrijeme važenja našeg ugovornog odnosa, pohranjivat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to nužno potrebno. Ukoliko daljnja komunikacija između vas i tvrtke DD Ekspert j.d.o.o. neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

Ukoliko ste pokazali interes za zapošljavanjem kod nas, prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dostavili te u slučaju nemogućnosti zapošljavanja, vraćamo vam sve prikupljene i obrađene osobne podatke ili ih trajno uništavamo. Vaše osobne podatke kao kandidata za radno mjesto, uključujući zamolbu te životopis, zadržavamo isključivo temeljem vaše privole, no u bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti zaustavljanje obrade ili čuvanja vaših osobnih podataka.

Nijedan od podataka koje otkrivate neće biti pohranjen na našoj web stranici niti će na bilo koji način biti prenesen trećoj strani.
U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu korištenja prethodno navedenih prava koje imate kao ispitanik. Budite slobodni obraditi nam se:

 • putem našeg kontakt obrasca na web stranici
 • pisanim zahtjevom na adresu DD Ekspert j.d.o.o., Ivana Cankara 4, 42202 Trnovec,

a mi ćemo vam odgovoriti u roku od 15 dana.

Postoji mogućnost da povremeno prilagođavamo, dopunjujemo ili mijenjamo Politiku privatnosti i te izmjene stupaju na snagu po samoj objavi na našoj web stranici. Stoga vas molimo da periodično provjeravate stranicu kako biste se informirali o potencijalnim izmjenama s obzirom da ne postoji neki drugi način da budete obaviješteni o promjenama.Politika kolačića

Ova politika kolačića odnosi se na tvrtku DD EKSPERT j.d.o.o., Ivana Cankara 4, Trnovec i na korištenje sadržaja s njene web stranice.
Kako bi naša web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima, te da bismo mi mogli dalje raditi na unapređenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići (eng. cookies). Prema UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak.
To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

 

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija u obliku obične tekst datoteke spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kada ponovno posjetite tu istu web stranicu, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.
Postoje različite vrste kolačića. U nekim slučajevima kolačići se automatski brišu kada korisnik zatvori svoj preglednik, a u drugim slučajevima kolačići se čuvaju dulje vrijeme i mogu se koristiti prilikom naknadne upotrebe usluge.
Važno je znati: web stranica ne može dobiti pristup podacima kojima niste dali pristup i nikako ne može pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati.
Ipak, ako ne želite da web stranica sprema bilo kakve podatke o Vašem pretraživanju unutar domene, uvijek možete promijeniti postavke svojeg web preglednika.

 

ZAŠTO SU POTREBNI KOLAČIĆI?

U svrhu pružanja bolje usluge prilikom posjeta web stranicama, većina stranica upotrebljava kolačiće jer su to korisne tehnike prikupljanja i korištenja informacija zbog kojih je lakše koristiti web stranice.
Kolačiće mogu koristiti vlasnici web stranica ili treće strane – npr. oglašivači – koji komuniciraju putem web stranice koju posjećujete. Kolačići, primjerice, osiguravaju da se možete prijaviti na web stranicu ili da se vaše postavke, kao što su postavke lokacije i jezika, zapamte. Oni također prate vašu digitalnu košaricu za kupnju kada kupujete putem interneta.
Također, putem kolačića vlasnici web stranica mogu vidjeti koliko često posjetitelji pregledavaju njihove web stranice i koje stranice pregledavaju. Nadalje, neki kolačići mogu pratiti vaše pretraživanje putem interneta. Na taj način web stranice i oglašivači mogu saznati više o vašim interesima kako bi mogli prikazati relevantnije oglase. Oglasi nama pomažu financiranje i održavanje naših web stranica. Zahvaljujući kolačićima, oglasi su prilagođeni što je više moguće vašim afinitetima i interesima.
Kolačići su pohranjeni na vašem računalu i možete ih izbrisati u bilo kojem trenutku.
Koristite funkciju pomoći u vašem pregledniku kako bi mogli izbrisati kolačiće sa vašeg računala. Imajte na umu da ćete nakon brisanja kolačića na nekim web-lokacijama ponovno morati postaviti svoje postavke ili se ponovno prijaviti, a moguće je da će se funkcionalnost nekih stranica smanjiti ili u potpunosti izgubiti.
Važno je znati: Korištenje kolačića je sigurno. Kampanje putem e-pošte nisu rezultat kolačića. Kolačići ne pohranjuju vašu adresu e-pošte ili telefonski broj niti izrađuju profil koji može pratiti korisnika uz pomoć kolačića.

 

VRSTE KOLAČIĆA

Funkcionalni kolačići – kolačići koji osiguravaju ispravno funkcioniranje web stranice, bez njih naša web stranica ne bi funkcionirala.
Naša web stranica koristi kolačiće za:

 • čitanje postavki vašeg preglednika kako bismo optimalno prikazali našu web stranicu na zaslonu vašeg računala
 • ujednačeno i učinkovitije učitavanje web stranice
 • pohranjivanje postavki za optimalnu reprodukciju videozapisa i podaci o razlučivosti zaslona

Statistički kolačići – kolačići s kojima možemo mjeriti korištenje web stranice.
Kako bismo utvrdili koji su dijelovi web stranice najzanimljiviji našim posjetiteljima, pokušavamo uz pomoć softvera trećih osoba izmjeriti koliko posjetitelja dolazi na našu web stranicu i ono što se najviše prati na njoj te za to koristimo kolačiće.
Statistike se generiraju iz podataka koje prikupljamo. Ove statistike daju nam uvid u to koliko često je naša web stranica posjećena to što vam je na njoj najzanimljivije. Ne prosljeđujemo statističke i druge izvještaje trećim osobama.
Ove kolačiće koristimo za:

 • praćenje broja posjetitelja na našim web stranicama
 • praćenje vremena koje svaki posjetitelj provede na našim stranicama
 • određivanje redoslijeda kojim posjetitelj posjećuje različite podstranice naše web stranice
 • procjenu koje dijelove naše stranice treba prilagoditi
 • optimizaciju web stranice

Za statističke kolačiće na našim stranicama koje postavljaju treće strane i moguće podatke koje prikupljaju, upućujemo na izjave koje te strane pružaju na vlastitim web stranicama. Imajte na umu da se te izjave mogu redovito mijenjati te da DD EKSPERT j.d.o.o. nema utjecaja na njih.

Društvene mreže – kolačići za dijeljenje sadržaja naše web stranice putem društvenih medija.
Sadržaji koje možete vidjeti na našim web stranicama mogu se dijeliti putem društvenih mreža. Funkcija tipki  poput „like“ ili „share“ koristi kolačiće društvenih mreža, tako da vas prepoznaju kada želite podijeliti sadržaj.
Za kolačiće koje postavljaju društvene mreže i moguće podatke koje prikupljaju, pogledajte izjave koje te strane pružaju na vlastitim web stranicama. Imajte na umu da se te izjave mogu redovito mijenjati te da DD EKSPERT j.d.o.o. nema utjecaja na njih.

 

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE?

Ako ne želite pohranjivati kolačiće web stranica na svom računalu, možete podesiti postavke preglednika tako da primite upozorenje prije nego što se kolačići postave. Također možete prilagoditi postavke tako da vaš preglednik odbije sve kolačiće ili samo kolačiće trećih strana te ujedno možete izbrisati već postavljene kolačiće. Imajte na umu da morate podesiti postavke zasebno za svaki preglednik i računalo koje koristite.
Budite svjesni da ako onemogućite kolačiće, više ne možemo jamčiti da će naša web stranica ispravno funkcionirati. Moguće je da neke funkcije web stranice budu izgubljene ili da čak ne možete vidjeti određene web stranice. Osim toga, odbijanje kolačića ne znači da više nećete vidjeti oglase. U tom slučaju oglasi više nisu prilagođeni vašim interesima i češće se ponavljaju.
Kako možete prilagoditi postavke, razlikuje se od preglednika do preglednika. Molimo vas da koristite upute vašeg preglednika.

 

NAPOMENE

Moguće je da povremeno prilagođavamo ove izjave, jer se, na primjer, naša web stranica ili pravila koja se odnose na kolačiće, mijenjaju. Možemo promijeniti sadržaj izjava kao i popise trećih stranaka čije kolačiće koriste naše web stranice i bez prethodne obavijesti, osim ukoliko će takva izmjena utjecati na bilo koje vaše pravo, u kojem slučaju ćemo vas o tome pravovremeno obavijestiti. Uvijek možete pregledati ovu web stranicu kako biste vidjeli najnoviju verziju.
Ako imate bilo kakvih pitanja i/ili komentara, molimo kontaktirajte nas.