Usluge strojarskog inženjeringa

 

Tehničko savjetovanje

Nakon više od 20 godina rada u metalnim proizvodnim tvrtkama nudimo usluge strojarskog inženjeringa koje obuhvaćaju poslove tehničkog savjetovanja od planiranja proizvodnje preko praćenja same proizvodnje do isporuke gotovih proizvoda.

Za unapređenje tih procesa koristimo praktična znanja stečena u dosadašnjem radu te nudimo slijedeće:

 • razrada i priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju s naglaskom na zavarene konstrukcije
 • izrada planova zavarivanja i planova kontrole
 • izrada WPS i WPQR lista
 • vođenje dnevnika zavarivanja
 • nadzor zavarivačkih radova u proizvodnim pogonima i na terenu
 • nadzor rada zavarivača te praćenje njihovih kompetencija (valjanost atesta zavarivača za određena područja zavarivanja)
 • nadzor nad atestiranim postupcima zavarivanja te njihova implementacija u postojeću ili buduću proizvodnju

Edukacije

Da bi se postigli željeni učinci u proizvodnim procesima potrebna su određena znanja ljudi koji sudjeluju u tim procesima.
Na području edukacija pružamo uslugu prenošenja naših teoretskih i praktičnih znanja i to:

 • edukacija i priprema zavarivača za polaganje atesta zavarivača prema normi HRN EN ISO 9606-1 i HRN EN ISO 9606-2
 • edukacija i priprema zavarivača za polaganje atesta postupaka zavarivanja prema HRN EN ISO 15610, HRN EN ISO 15611, HRN EN ISO 15612, HRN EN ISO 15613, HRN EN ISO 15614
 • edukacija i priprema osoblja te dokumentacije za certificiranje pogona za izvođenje zavarivačkih radova prema normi HRN EN ISO 3834
 • edukacija i priprema osoblja te dokumentacije za certificiranje pogona prema normi HRN EN ISO 1090
 • edukacija i priprema osoblja te dokumentacije za certificiranje pogona za zavarivanje tračničkih vozila prema normi HRN EN ISO 15085
 • edukacija i priprema osoblja te dokumentacije za certificiranje pogona za zavarivanje opreme pod tlakom prema PED regulativi
 • edukacija bravara i ostalih proizvodnih radnika
 • edukacija kontrolora u proizvodnji i osoba zaduženih za sustave kvalitete